Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altun, S. ve Erden, M. (2007). Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Edu 7, 2(1), 1-16.

Sorumlu Yazar: 
Sertel ALTUN
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda, Türkçe ölçeğin orijinal ölçek gibi 3 temel boyutun altında 15 faktör olduğu ortaya çıkmıştır.Bu araştırmada bir maddenin bir faktörde gösterilebilmesi için en az .35’lik madde yüküne sahip olması beklenmiştir.
Ayrıca varimax dik döndürme tekniği ile .35’in üzerinde faktör yüküne sahip maddelerin faktörlere dağılması sağlanmıştır. Faktör analizine ölçeğin özgün formunda bulunan 81 madde ile başlanmıştır. Ölçeğin toplam varyansın % 51’ini açıklayan ve özdeğeri 1 den büyük 18 faktörde toplandığı görülmüştür. Bu analiz sonucunda faktör yükü .35’in altında olan ve aynı zamanda toplam korelasyonu .30’un altında olan 57. madde ölçekten çıkartılmıştır. Ölçekle ilgili kuramsal çalışmalara dayanılarak, ölçeğin maddelerinin en çok 15 faktörde toplanabileceği düşünüldüğünden analizler
Edu 7, Cilt:2, Sayı:1Kasım 2006 11 tekrarlanmıştır. Varimax dik döndürme tekniği maddelerin 15 faktöre dağılmasını
sağlayacak şekilde faktör analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda, Ölçeğin toplam varyansının %50’sini açıklayan ve özdeğeri 1 den büyük maddelerin 15 faktörde toplandığı görülmüştür. Ölçekte kalmasına karar verilen maddelerin, madde toplam puanları ve faktör yük değerleri çizelge 6’da verilmiştir. Büyüköztürk ve diğerleri (2005) de ölçek üzerinde yaptıkları faktör analizi sonucunda benzer sonuçlaraulaşmışlardır.

Güvenirlik: 

Türkçe ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması amacıyla, 214 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Boyutların, güvenirlik katsayıları .67 ve .91 arasında bulunmuştur.

15 alt boyut
Hedef Yönelimi
Örgütleme
Konu Değeri
Öğrenme İnançları
Bilişüstü Öz-düzenleme
Öz-yeterlik
Za. Çev. Daman ve Çalışma Düzenlenmesi
Sınav Kaygısı
Çabanın Düz.
Tekrar
Ayrıntılandırma
Ark. Öğrenme
Yardım Arama

Derecelendirme: 
7’li Likert Tip
İletişim: