Öğrenci Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, M. ve Doğan, U. (2014). Öğrenci sorumluluk: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of European Education, 4(1), 11-18.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kaya
Geçerlik: 

Faktör analizine uygunluğu Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlet
Testi ile incelenmiştir.KMO örneklem uygunluk katsayısı .67, Barlett Sphericity testi değeri ise 890.008 (p<.001) bulunmuştur.
Ölçüt geçerliğini test etmek için İç-Denetimsel Sorumluluk, Dış-Denetimsel Sorumluluk ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrenci sorumluluk ölçeğinden alınan puanlarla iç-denetimsel sorumluluk, dış-denetimsel sorumluluk ölçeği puanları arasında .52 (p< .001) ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için Pearson Momentler Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan ön test ve iki hafta sonra yapılan son test çalışmasından sonra korelasyon katsayısı .78 bulunmuştur.

Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı değerlerine bakılmıştır. Ölçeğin tamamı için .85 , “derse katılım” boyutu için .82 , “okula katılım” boyutu için .86 , “ödev bilinci” boyutu için .87 ve “başarı farkındalığı” boyutu için .79’tur.

Gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını test
etmek amacıyla çalışma evreninden alınan %27’lik alt(N:140) ve üst(N:140) grupların t-testi sonuçlarına bakılmıştır. T-testi sonuçlarına göre, alt ve üst grup arasında anlamlı (p<.005) bir farkın olduğu bulunmuştur.

4 alt boyut,13 madde

Derse Katılım

Okula Katılım

Ödev Bilinci

Başarı Farkındalığı

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=Hiçbir zaman, 2=bazen, 3=sık sık, 4=her zaman)
İletişim: