Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, U . (2015). Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’un Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 163-170.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Doğan
Geçerlik: 

Yapı Geçerliği: Öğrenci Bireysel Sorumluk Ölçeği-10’un yapı geçerliğini incelemek için orijinal ölçeğin doğrulanması amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde elde edilen değerlerin kabul edilebilir olduğu görülmektedir (x2= 90,17, sd= 35, x2 /sd= 2.57, RMSEA= .081, GFI= .97, AGFI= .95, CFI= .84, IFI= .84, NNFI= .79).
Uyum Geçerliği: Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’nun uyum geçerliğini test etmek amacıyla Öğrenci Sorumluluk Ölçeği (Kaya ve Doğan, 2014) ile İç-Denetimsel Sorumluluk, Dış-Denetimsel Sorumluluk Ölçeği (Özen ve Gülaçtı, 2011) kullanılmıştır. Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’nun Öğrenci Sorumluluk Ölçeği ile arasında .40 (p< .001) düzeyinde bir ilişki bulunmuştur. Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’nun İç-Denetimsel Sorumluluk, Dış-Denetimsel Sorumluluk Ölçeği ile arasında .56 (p< .001) düzeyinde bir ilişki olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’nun güvenirlik çalışması için başvurulan ilk yöntem Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı olmuştur. Yapılan istatistiki işlem sonucunda .63 seviyesinde bir bulguya ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için kullanılan bir diğer yöntem olan test-tekrar test uygulaması yapılmıştır. İki hafta ara ile 30 kişilik bir gruba iki uygulama yapılmıştır ve bulgular Pearson Momentler Korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Yapılan test-tekrar test çalışmasında pearson momentler korelasyon katsayısı .77 bulunmuştur (p<.001).

Ölçekte 10 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: