Michigan Yabancı Öğrenci Problem Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıçlar, A., Sarı, Y. ve Seçilmiş, C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: Turizm öğrencileri örneği. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi , 61, 157-172.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Kılıçlar
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin faktörler arası korelasyon değerinin 0,000 ile 0,074 arasındadır. Ortaya çıkan beş faktör, toplam varyansın %70, 898’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach-Alpha yöntemi kullanılarak güvenirlik testine tabi tutulmuş ve güvenirlik değeri 0,879 bulunmuştur.

5 alt boyut 20 madde
Dil Sorunları (5 m): Türkçe okumam yetersiz
Sosyo-Kültürel Uyum Sorunlar (4 m): Türkiye’de yabancılara karşı toplumsal hoşgörü eksikliği var
Mali Sorunlar (4 m): Genelde mal ve hizmet (yiyecek-içecek, giyecek, kalacak yer, ulaşım gibi) fiyatları yüksek
Oryantasyon Sorunları (4 m): Dinlenmeye vakit bulamıyorum
Kişisel Sorunlar (3 m): Dil pratiği yapacak arkadaş bulamıyorum

Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/