Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorunlarına İlgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polatcan,F., Bozkırlı,K.C., ve Er,O. (2018). Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorunlarına İlgi Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies Educational Sciences. 13(19), 1485-1498.

Sorumlu Yazar: 
Faruk Polatcan
Geçerlik: 

Bu ölçeğin uyumunun iyi düzeyde olduğu görülmüştür (χ2 / sd= 2.55, RMSEA= 0.06, CFI= 0.93, GFI= 0.90, NFI= 0.90).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirleyebilmek için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları ölçeğin geneli için 0.93, birinci faktör için 0.89, ikinci faktör için 0.80, üçüncü faktör için 0.87 ve dördüncü faktör için 0.86 olarak bulunmuştur. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular doğrultusunda Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorunlarına İlgi Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Toplam madde sayısı 21’dir.
Kültürel sorunlara ilgi olarak adlandırılan birinci faktör 7, sosyoekonomik sorunlara ilgi olarak adlandırılan ikinci faktör 6, ders dışı sorunlara ilgi olarak adlandırılan üçüncü faktör 5, ders içi sorunlara ilgi olarak adlandırılan dördüncü faktör 3 maddeden oluşmaktadır.

Ders esnasında yabancı uyruklu öğrencileri derslere katılmaları için cesaretlendiririm.
Ders esnasında yabancı uyruklu öğrencilere bilmedikleri kelimelerin anlamlarını söylerim.
Ders esnasında yabancı uyruklu öğrencilerin not tutmalarına yardımcı olurum.
Yabancı uyruklu öğrencilerin alttan aldıkları derslerin sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olurum.

Derecelendirme: 
Tamamen katılmıyorum 1 , Tamamen katılıyorum 5
İletişim: