Michigan Hand Outcomes Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlhanlı, İ. (2009). Karpal Tünel Sendromu’nda Michigan Hand Outcomes Questionnaire Türkçe versiyonu:: Bir geçerlik-güvenilirlik çalışması. (Tıpta Uzmanlık tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Dr. İlker İlhanlı
Geçerlik: 

Yapı geçerliği, fonksiyona yönelik olan MHQ alt gruplarının (GEF, GYA, iş performansı, ağrı ve memnuniyet) birbirleriyle ilişkili olması hipotezine dayandırıldı.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik değerlendirmesinde, test-tekrar test güvenilirliği için intraclass korelasyon sonuçları değerlendirildi. Test-tekrar test korelasyonunda 1.0 tam korelasyonu gösterirken 0 korelasyon olmadığını göstermektedir. MHQ 6 alt grup için de güçlü korelasyon gösterdi. 11 alt grubun tamamının korelasyon skoru 0,9’un üstünde bulundu

Ölçek 37 madde ve 6 alt gruptan oluşmaktadır.
Genel El Fonksiyonu
Günlük Yaşam Aktiviteleri
İş Performansı
Ağrı
Estetik
Memnuniyet

Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/