Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şimşek, K. Y. (2012). Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin Uyarlanması. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 14-37.

Sorumlu Yazar: 
Kerem Yıldırım Şimşek
Geçerlik: 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; χ2=375.45, df=149, p=.000<.001;χ2/df=2.6; RMSEA, .055 (kabul edilebilir); NFI=.93 (kabul edilebilir); NNFI=.96(kabul edilebilir); CFI=.98 (iyi uyum); GFI=.94; (kabul edilebilir) AGFI=.89 (kabul edilebilir) olarak bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda söz konusu maddelerin sekiz boyutlu yapıyla uyumlu olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğini sınamak için, iki uygulamadan elde edilen veriler arasındaki tutarlılığın belirlenmesi amacıyla Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda en düşük korelasyon değeri ,58 iken en yüksek korelasyon değeri ,88 olarak saptanmıştır. İç tutarlılık katsayısı ne kadar yüksek olursa (>0.60), ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı maddelerden oluştuğu varsayılmaktadır. Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin iç tutarlık güvenirliği, maddelerin benzeşiklik düzeyini ve maddelerin ölçmek istediği yapının ayrışıklığını belirleyen Cronbach’s Alpha katsayısı 0,917 bulunmuştur. Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin 36 maddelik formunun bütünü için iç tutarlık katsayısı 0,917’dir. Boyutların alpha katsayıları ise ,789 ile ,901 arasında değerler almıştır. Tutarlık derecesi güvenirlik katsayısı l’e yaklaştıkça yükselmekte, 0’a yaklaştıkça düşmektedir (Ergin, 1995; Özgüven, 1995; Tekin, 1996). Belirtilen referanslar doğrultusunda ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları iyi düzeyde bulunmuştur. Ölçek maddelerinin mega organizasyonların etkilerini belirlemek açısından kişileri ayırt etmedeki yeterliğini belirlemek için madde-toplam korelasyonu analizi yapılmıştır. Ölçeğin en düşük madde toplam puan korelasyon değeri r = 0.50, en yüksek korelasyon değeri ise r = 0.85 olarak bulunmuştur. Önemlilik düzeyinin ise tüm maddelerde p=0.00 olduğu belirlenmiştir. Literatürde madde toplam korelasyon katsayısının 0.20 ve üzerinde olması ayrıca korelasyon değerlerinin ve önem düzeylerinin yeterli olması halinde maddenin iyi olduğunu, korelasyon değeri yükseldikçe maddenin etkililik derecesinin arttığı bildirilmektedir (Özgüven, 1995). Araştırmada korelasyon değeri 0.20’nin altında ve anlamsız olan madde olmadığı için ölçekten madde çıkarılmadan uygulanmıştır. Ölçeğin tüm maddelerinde pozitif ve anlamlı (p<.01) korelasyon bulunmuştur. Herhangi bir ölçme aracında, 0.20 üstü değer alan maddeler kabul edilebilir, 0.30 üstü değerler ise iyi düzeyde değerlendirilir. Ayrıca, kesin bir kural olmamakla birlikte, ölçme aracının toplanabilirlik özelliği için madde-toplam korelasyonlarının negatif olmaması beklenir (Özgüven, 1995; Turgut, 1997; Dağ, 2002). Yukarıda belirtilen referanslar doğrultusunda madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.

8 Alt Boyut ve 42 Madde
Şehir imajını geliştirme ve sağlamlaştırma (6 m):
Turizm altyapısının gelişimi (6 m):
Ekonomik yararlar (8 m):
Kültürel değişim (4 m):
Çevresel ve kültürel koruma (3 m):
Ekonomik Maliyetler (5 m):
Sosyal ve çevresel problemler (7 m):
Kültürel Çatışma (3 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/