Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özünlü, M. B., ve Bacanlı, F. (2015) Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeğinin lise öğrencileri için Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (1), 13-32.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Berkay Özünlü
Geçerlik: 

Türkçe 21 maddeli KSAEÖ’nün faktör yapısını belirlemek için ayrıca verilere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Türkçe 22 maddeli KSAEÖ ile toplanan verilere uygulanan DFA sonucunda uyum indekslerinin (CFI= .94, GFI= .87, RMSEA= .07)
Yapılan DFA sonuçlarına ilişkin uyum indekslerinin (CFI= .96, GFI= 0.90, RMSEA= .06) literatürde önerilen uyum indeksleriyle karşılaştırıldığında bunların iyi düzeyde olduğu 24 görülmüştür (Hu ve Bentler, 1999). 21 Maddenin regresyon katsayılarının 0.46-0-86 arasında değiştiği görülmektedir.
Aileden Algılanan Sosyal Destek (AİD) puanları KSAEÖ puanları arasında pozitif anlamlı bir ilişkili olabileceği görüşü ileri sürülmüştür. Bu görüşü test etmek için n=182 öğrenciye bu iki ölçek birlikte uygulanmıştır. Bu iki ölçekten elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı Pearson Moment Korelasyon tekniği ile hesaplanmıştır. r= .28 bulunmuş ve bu değer .01 düzeyinde anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Türkçe KSAEÖ’nün güvenirliğini belirlemek için Cronbach’ın Alpha katsayısı ile iç tutarlık katsayısı ve testin tekrarı tekniği ile kararlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için iç tutarlık katsayısı .77, Bilgi Desteği Faktörü için .89, Finansal Destek Faktörü için .78, Aile Beklentileri Faktörü için .72, Değer ve İnançlar Faktörü için .83 olarak bulunmuştur. Türkçe KSAEÖ’nün test-tekrar test yöntemiyle hesaplanan kararlılık katsayısı ölçeğin tümü için .83, “Bilgi desteği” faktörü için .75, Finansal Destek Faktörü için .76, Aile Beklentileri Faktörü için .73, Değer ve İnançlar Faktörü için ise .75 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: