Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal, İ., ve Sarıça, S. (2018). Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine etkisine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 17(3),1303-1316.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Uysal
Geçerlik: 

12 maddeden oluşan ölçekte, bağımsız örneklemler t testi sonuçları her bir madde için anlamlıdır (p<.05). Buna göre her bir maddenin ayırt ediciliğinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Ölçek maddelerinin t değerleri boyut 1 için -5.372 ile -9.899 ve boyut 2 için -6.474 ile -13.744 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik kanıtı belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin tamamı için .78, ilk boyut için .72 ve ikinci boyut için .75 olarak bulunmuştur.

Toplam madde ayısı 12’dir.

Derecelendirme: 
katılıyorum (3), kararsızım (2) ve katılmıyorum (1)
İletişim: