Matematiksel Üstbiliş Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaplan, A., ve Duran, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematiksel Üstbiliş Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 1-17.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Kaplan
Geçerlik: 

Ölçeğin KMO değeri .928 olarak bulunmuştur. Bartlett-Sphericity testi (p = .000 < .001) düzeyinde manidar bulunmuş ve bu değer verilerin faktörleşmeye uygun olduğunu göstermiştir.
Yapılan çalışmada χ2 ’nin serbestlik değerine (sd) bölümü sonucu bu oran (χ2 /sd = 1.5) olarak bulunmuştur. Ayrıca İyilik Uyum İndeksi (GFI = .95), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI = .98), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI = .95), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI = .97) ve Fazlalık Uyum İndeksi (IFI = .98) olarak bulunduğundan oluşturulan yapının mükemmel uyuma sahip olduğu söylenebilir. Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI = .90) olarak bulunduğundan oluşturulan yapının kabul edilebilir uyuma sahip olduğu söylenebilir. Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü (RMSEA = .04), Standartlaştırılmış Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (SRMR = .04) sahip olduğu tespit edilmiştir. Sıkı Normlaştırılmış Uyum İndeksi (PNFI = .85), Sıkı İyilik Uyum İndeksi (PGFI = .75) olarak bulunduğundan oluşturulan yapının kabul edilebilir uyuma sahip olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .905 bulunmuştur.

Ölçek 23 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi 1=Hiçbir zaman ile 5= Her zaman arasında derecelendirilmiştir.
İletişim: