Üstbiliş Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Irak, M. (2012). Üstbiliş Ölçeği Çocuk ve Ergen Formunun Türkçe standardizasyonu, kaygı ve obsesif-kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(1), 47-54.

Sorumlu Yazar: 
Metehan Irak
Geçerlik: 

İç geçerliği belirlemede Cronbach Alfa korelasyon analizi tekniği kullanılmıştır ve ÜBÖ-ÇE’nin Cronbach Alfa geçerlik katsayısı .73 olmuştur. Ayrıca bu oran ölçeğin ilk yarısı (tek numaralı maddeler) için .68, ikinci yarısı (çift numaralı maddeler) için .64 olmuştur. Sonuçlar ÜBÖ-ÇE’nin iç geçerliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. ÜBÖ-ÇE’nin yapı geçerliğini belirlemede doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Oluşturulan ilk modelin (hipotez model) sonuçlarına göre, uyum indeksleri istenir düzeyde olmuştur (RMSEA = .05; CFI = .89; GFI = .90; AGFI = .88) .ÜBÖ-ÇE’nin faktör yapısı orijinal çalışmadakiyle aynı olmuştur.

Güvenirlik: 

ÜBÖ-ÇE’nin güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak test-tekrar test güvenirlik yöntemi kullanılmıştır. Test-tekrar test arasındaki zaman aralığı tüm katlımcılar için üç hafta olmuştur. Test-tekrar test uygulamasına 154 kişi (67 kız, 87 erkek) katılmıştır. Test tekrar-test korelasyon katsayıları ölçek maddeleri için .47 (ÜBÖ-ÇE9) ile .88 (ÜBÖ-ÇE7) arasında; alt ölçekler için .76 ile .82 arasında olmuştur.

4 alt faktör ve 24 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: