Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okur, A. ve Azizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 113-124.

Sorumlu Yazar: 
Alparslan Okur
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.( x²/sd = 1.71, RMSEA = 0,70, AGFI= 0,87 , GFI = 0,92, CFI =0,98 , NFI= 0,95, NNFI =0,97). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .44 ile .93 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .70 ile .83 arasında değişmektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .74 ile .80 arasında değiştiği görülmektedir.

3 alt boyut ve 11 madde
Problem Çözme (5 m): Dersi ve dersteki tartışmaları dinlerken zihnimde bilinçli bir şekilde anlam oluştururum.
Planlama-Değerlendirme (2 m): Ders sırasında dalıp gidersem dikkatimi hemen geri toplarım.
Dikkat (4 m): .Dersi bir amaç doğrultusunda dinlerim.

Derecelendirme: 
İletişim: