Matematik Tarihinin Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bütüner, S. Ö. ve Baki, A. (2011). Matematik Tarihinin Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 278-311.

Sorumlu Yazar: 
Suphi Önder Bütüner
Geçerlik: 

Temel bileşenler faktör analizinde Kaiser-Meyer
Olkin (KMO) değeri 0.928 olarak kabul edilebilir bir düzeyde, Barlett testi sonucu da anlamlı
bulunmuştur (Barlet testi için anlamlılık= 0,00 p<0.01).

Güvenirlik: 

Cronbachα iç tutarlılık katsayısı 0.96 olarak yüksek
düzeyde bulunmuştur. Bir ölçeğin güvenilir olduğunun söylenebilmesi için, hesaplanan iç
tutarlılık katsayısının en az 0.70 olması gerekmektedir.

Tek boyut ve 16 madde: Matematik Tarihi’nin matematik dersinde kullanımı hoşuma gider.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: