Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayhan, G. G. (2006). İlköğretim 2.kademedeki matematik öğretmenlerinin matematik öğretimiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 

Veri toplama aracının geliştirilmesinde oluşturulan maddelerin geçerliliği uzman
görüşleri ile sınırlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.
Cronbach Alpha Değerleri
Ölçeğin tümü ,9113
1. Boyut: Program kaynaklı sorunlar ,5906
2.Boyut : Araç-Gereç kaynaklı sorunlar ,8458
3.Boyut : Yöntem kaynaklı sorunlar ,7736
4.Boyut : Öğrenci kaynaklı sorunlar ,7525

3 Matematik Programı öğrencilerin bireysel farklılıkları göz
önüne alınarak hazırlanmıştır.

4 Yıllık ve günlük planları katkı sağlayacağı için değil
zorunlu olduğu için yapıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)