Matematik Öğretmenine İlişkin Mecazlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçın, M. O. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin mecazları, tutumları ve başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Onur Yalçın
Geçerlik: 

Yukarıda özetlenen DFA ve iç tutarlılık güvenirliğine ilişkin sonuçlar, ikinci aşamada açımlayıcı faktör analizi aracılığıyla ortaya çıkan faktörlerin araştırmanın örneklemi kapsamında doğrulandığını göstermektedir. Bunun anlamı, üç faktörlü ve toplam 19 maddeden oluşan Matematik Öğretmenine İlişkin Mecazlar Ölçeğinin araştırmanın sorularının cevaplanmasında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğudur
.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayıları “önemli bir destek unsuru olarak matematik öğretmeni”, “yüksek bilgi düzeyine sahip bir 60
insan olarak matematik öğretmeni” ve “ bir korku kaynağı olarak matematik öğretmeni” faktörleri için sırasıyla .93, .86 ve .78 olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 19 madde
Önemli bir destek unsuru olarak matematik öğretmeni:Matematik öğretmeni ışığa benzer çünkü bizi aydınlatır.
Yüksek bilgi düzeyine sahip bir insan olarak matematik öğretmeni:Matematik öğretmeni hesap makinesine benzer çünkü birçok işlemi kolayca kafasından yapar.
Bir korku kaynağı olarak matematik öğretmeni:Matematik öğretmeni agresif komedyene benzer çünkü öğrenciyi aşağılamaktan hoşlanır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: