Matematik Öğrenmeye İlişkin Mecazlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçın, M. O. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin mecazları, tutumları ve başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Onur Yalçın
Geçerlik: 

Matematik öğrenme temasına ilişkin olarak gerçekleştirilen faktör analizi sonuçları, dört faktörlü yapının toplam varyansın % 61.11’ini açıkladığını ve birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü faktörlerin toplam varyansa ilişkin katkılarının ise sırasıyla % 25.47 (Eigen = 5.09), % 22.92 (Eigen = 4.58), % 7.20 (Eigen = 1.44) ve % 5.52 (Eigen = 1.10) olduğunu göstermiştir. Maddelerle faktörleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, faktör yüklerinin birinci faktör için .58 ile .91, ikinci faktör için .64 ile .89, üçüncü faktör için .46 ile .80 ve dördüncü faktör içinse .38 ile .94 arasında değişen değerler aldığı
53 gözlemlenmiştir (bkz. Tablo 3.6). Ancak, Tablo 3.6’da görüldüğü gibi süreç faktörüne ilişkin olarak yazılan birinci madde ile ikinci madde bir diğer faktörlerle de dikkate değer biçimde ilişkilenmektedir.

Güvenirlik: 

TLI ve CFI indekslerinin .90 ve .95 arasında değerlere sahip olmaları kabul edilebilir bir uyuma işaret ederken, .95 ve üzeri değerler almaları ise iyi bir uyumun göstergesi olarak değerlendirilmektedir. RMSEA’nın ise .08 ve .05 arasında
değerlere sahip olması kabul edilebilir bir uyuma, .05’ten daha küçük değerlere sahip olması ise iyi bir uyuma işaret etmektedir . Araştırmada χ² değeri ve anlamlılık düzeyi betimsel amaçla rapor edilmesine rağmen, örneklem büyüklüğüne hassas bir ölçü olması nedeniyle dikkate alınmamıştır. Tüm DFA analizleri bilgisayar ortamında ve AMOS 16 (Arbuckle, 2007) istatistiksel yazılım programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. DFA analizlerinde en yüksek olabilirlik oranlaması yöntemi kullanılmıştır (Maximum Likelihood Method of Estimation).

4 alt boyut ve 18 madde
Matematik öğrenmenin güçlüğü(5m):Matematik öğrenmek ağzınla kuş tutmaya benzer çünkü zordur.
Matematik öğrenmenin eğlenceli olması(5m):Matematik öğrenmek lunaparka benzer çünkü içinden çıkmak istemezsin.
Matematik öğrenmenin çabaya bağlı olması(5m):Matematik öğrenmek labirente benzer çünkü çok karışıktır ve çıkışı bulmak zordur
Matematik öğrenme hemen gerçekleşen bir durum değildir.Bir süreçtir(3m):Matematik öğrenmek merdiven çıkmaya benzer çünkü adım attıkça yükseliriz

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: