Matematik Dersinde Başarılı Olmaya İlişkin Mecazlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçın, M. O. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin mecazları, tutumları ve başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Onur Yalçın
Geçerlik: 

Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda, üç faktörlü yapının toplam varyansın % 52.90’ını açıkladığı saptanmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü faktörlerin toplam varyansa ilişkin katkıları ise sırasıyla % 25.50 (Eigen = 6.37), % 22.82 (Eigen = 5.71) ve % 4.58 olarak hesaplanmıştır. Maddelerle faktörleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise, faktör yüklerinin birinci faktör için .40 ile .84, ikinci faktör için .46 ile.94 ve üçüncü faktör için .38 ile .95 arasında değişen değerlere sahip olduğu gözlemlenmektedir (bkz. Tablo 3.7)

Güvenirlik: 

İç tutarlılık güvenirliğine ilişkin alfa katsayıları ise .79 olarak hesaplanmıştır. Bu katsayılar söz konusu faktörlerin iç tutarlılık güvenirliklerinin görece yüksek değerlere sahip olduğunu göstermektedir .

3 alt boyut ve 24 madde
Son derece zor bir süreç olarak matematik dersinde başarılı olmak(10M):Matematik dersinde başarılı olmak zafer kazanmaya benzer çünkü zafer kazanmak zordur.
Zorlu bir yarış süreci olarak matematik dersinde başarılı olmak(7M):Matematik dersinde başarılı olmak birinci olmaya benzer çünkü herkes başarılı olamaz.
Gösterilen çaba sonucunda mutluluk veren bir süreç olarak matematik dersinde başarılı olmak(7M):Matematik dersinde başarılı olmak içinin kıpırdanmasına benzer çünkü başarılı oldukça seviniriz.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: