Matematik Öğretmen Adaylarına Yönelik Lineer Denklem Sistemleri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, E., Delice, A. ve Kardeş, D. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarına Yönelik Lineer Denklem Sistemleri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 160-182.

Sorumlu Yazar: 
Deniz Kardeş
Geçerlik: 

Geçerlilik çalışmasında ise faktör analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Analizler
sonucunda geçerli ve güvenilir (α=0,898) olduğuna karar verilen 22 maddelik ölçek
elde edilmiştir

Barlett Testi sonucu 527.799 (p<0.05) olarak bulunmuştur. Bu bulgu ölçüm yaptığımız değişkenin
Evren parametresinde çok değişkenli olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu iki değer faktör
analizi yapmak için veri kümesinin uygun olduğunu göstermektedir.

Lineer Denklem Sistemleri Öz-yeterlilik Algısı Ölçeği (m=n) birinci ve ikinci uygulama sonuçları faktör bazında incelendiğinde, 1. faktörün birinci ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki ilişki r=.82; 2. faktörün birinci ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki ilişki r=.76; 3. faktörün birinci ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki ilişki r=.69; 4. faktörün birinci ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki ilişki r=.91 ve 5. faktörün birinci ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki ilişki r=.89 olarak hesaplanmıştır. Bu ilişkiler p<.01 düzeyinde anlamlıdır

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve 0,898 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha değerine ek olarak Split-half yöntemi ile de güvenirlik araştırılmıştır. Bu yöntemde ölçek iki gruba ayrılarak güvenirlik analizi yapılmaktadır. Birinci grup için Alpha değeri 0,850; ikinci grup için ise 0,836 olarak bulunmuştur. Bu değerlere bakılarak her iki grubun güvenirliğinin birbirine yakın ve oldukça yüksek olduğu görülmüştür. İki grup arasındaki ilişki orta düzeyde pozitif yönlü ve doğrusaldır (r = 0,641).

Güvenirlik analizlerinde Guttman Split Half (0,781), Eşit uzunluk SpearmanBrown (Equal-length
Spearman-Brown =0,781) ve Eşit olmayan uzunluk Spearman-Brown(Unequal-length Spearman-
Brown =0,781) katsayıları da incelenmiştir.

Her bir sorunun varyansına dayalı olarak hesaplanan Cronbach α yönteminde güvenirlik katsayıları 0.860 (m=n) ile 0.835 (m≠n) olarak bulunmuştur. Buna karşılık, testin iki ayrı yarıya ayrılmasına dayalı olarak hesaplanan güvenirlik katsayılarından Spearman-Brown değerleri 0.736 (m=n) ile 0.795 (m≠n) ve Guttman değeri de 0.734 (m=n) ile 0.791 (m≠n) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar testin, maksimum düzeyde %86 (m=n) ile %83 (m≠n), minimum düzeyde ise %73 (m=n) ile %79 (m≠n), düzeyinde güvenilir olduğunu göstermektedir.

(m≠n) durumu birinci ve ikinci uygulama sonuçları faktör bazında
2. faktörün birinci ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki ilişki r=.86 ve 3. faktörün birinci
ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki ilişki r=.92 olarak hesaplanmıştır. Bu ilişkiler
p<.01 düzeyinde anlamlıdır.

3 alt boyut ve 15 madde
Ters Matrisle Çözüm Bulma (5 m): Lineer denklem sistemleri AX=B formunda yazma
Rankla Çözüm Bulma (4 m): Lineer homojen denklem sistemleri çözme
Cebirsel Yorumlama (3 m): Çözüm olmamasının cebir/matematik ile yorumlama
Geometrik Yorumlama (3 m): Çözüm olmamasının geometrik yorumlama

Derecelendirme: 
5’li Derecelendirme (1=kendimi hiç yeterli bulmuyorum – 5=kendimi çok yeterli buluyorum)
İletişim: