Matematik Odaklı Risk Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlhan, M. ve Çetin, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışları: Bir ölçek geliştirme çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-28.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA’da sonucunda, toplam varyansın %48.84’ünü açıklayan, 24 madde ve üç faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan faktörler; Güç İşlemleri Tercih Etme Eğilimi (GİTE), Başarısızlık Sonrası Olumsuzluk Eğilimi (BSOE) ve Başarısızlık Sonrası Toparlanma Eğilimi (BSTE) olarak adlandırılmıştır. DFA’dan elde edilen bulgular, MOARAÖ’ye ilişkin 24 madde ve üç faktörden oluşan yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin genel iç tutarlılığı için .89, GİTE için .90, BSOE için .74 , BSTE için .80 olarak bulunmuştur.

Ölçek 24 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Güç İşlemleri Tercih Etme Eğilimi (13m): Zor olan matematik problemlerini çözmeyi severim.
Başarısızlık Sonrası Olumsuzluk Eğilimi (6m): Bir matematik problemini yanlış çözdüğüm zaman cesaretim çok kırılır.
Başarısızlık Sonrası Toparlanma Eğilimi (5m): Matematik dersinde yaptığım hataları öğrenme için bir fırsat olarak görürüm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: