Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği (MÖYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlhan, M., Çetin, B. ve Kılıç, M. A. (2013). Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’ nin (MÖYÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 113 – 145. http://dx,doi.org/10.14686/201321984

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

Bu çalışmada, MÖYÖ’nün yapı geçerliği kapsamında AFA ve DFA uygulanmıştır. Cattell (1978) faktör analizi
çalışmalarında, ölçekteki madde sayısının 3 ile 6 katı kadar katılımcının çalışma grubuna dâhil
edilmesini önermekte ve faktör analizi için 200 katılımcıyı kabul edilebilir, 500 katılımcıyı ise
oldukça iyi bir sayı olarak nitelendirmektedir. Hair, Anderson, Tatham ve Grablowsky (1979)
faktör analizi için, ölçekte yer alan madde sayısının 20 katı kadar katılımcının çalışma grubuna
dâhil edilmesini uygun görmektedir. Gorsuch (1983) faktör analizi çalışmalarında ölçekte yer
alan her madde için çalışma grubunda en az 5 katılımcının bulunması önermekte, bununla
birlikte katılımcı sayısının 100’den az olmaması gerektiğini belirtmektedir (Cramer. 2003).
Crowley ve Lee (1992) faktör analizi için 100 katılımcıyı yetersiz, 200’ü ortalama, 300’ü iyi,
500’ü çok iyi ve 1000 katılımcıyı mükemmel olarak ifade etmektedir

Güvenirlik: 

MÖYÖ’nün
güvenirliği, iç tutarlılık test yarılama ve bileşik güvenirlik (composite reliability) yöntemleriyle
incelenmiştir. MÖYÖ’de yer alan maddelerin ayırt edicilik düzeylerini saptamak amacıyla,
düzeltilmiş madde toplam korelasyonu hesaplanmış ve %27’lik alt üst grup karşılaştırmalarına
yer verilmiştir. Araştırmada AFA, ölçüt bağıntılı geçerlik, güvenirlik ve madde analizleri için SPSS
20.0 paket programından yararlanılmıştır. DFA ile ilgili hesaplamalar ise, LISREL 8.54 paket
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2 alt boyut ve 21 madde
Derin Öğrenme Yaklaşımı (11 m): Matematik çalışmanın bana derin bir haz verdiğini düşünürüm.
Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı (10 m): Amacım mümkün olduğu kadar az vakit ayırarak matematik dersinden geçmektir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: