Kaya Tırmanışında Risk Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Can, O. (2018). Kaya Tırmanışında Risk Alma Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Okay Can
Geçerlik: 

Ölçek maddelerinin seçimi için verilere Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimax dönüştürmesi uygulanmış ve faktör yükü. 40 ve daha büyük olan maddelerin ölçekte yer almasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ölçekten madde çıkarılması
gerekmemiştir. KTRAÖ‟nün orijinalindeki tek faktörlü olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

KTRAÖ‟nün iç tutarlılık katsayısı .85 olarak bulunmuştur.

Ölçek 12 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Algılanan risk alma (10m)
Gözlenen risk alma (2m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= uygun değil-5= çok uygun)
İletişim: