Matematik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ-Ö)`nin geliştirilmesi ve matematik kaygısına ilişkin bir değerlendirme (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının ilk aşamasında içerik geçerliliğine bakılmıştır. Bu bağlamda İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme ile Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki 20 uzmanın görüşlerine başvurularak ölçekte yer alan maddelerin uygunluk/geçerlilik düzeyleri tespit edilmiştir. Uzmanların, her bir maddenin geçerliliği konusunda %10’unun uyuşma göstermediği 12 madde MKÖ-Ö’den çıkartılmıştır. Ölçeğin öğretmen ve öğretmen adaylarına uygulanacak formuna ait dereceleme oldukça endişe duyarım (4), endişe duyarım (3), az endişe duyarım (2), endişe duymam (1) şeklinde tekrar düzenlenmiştir. Sonuç olarak, 63 maddelik MKÖ-Ö’ye uygulama öncesi son hali verilmiştir. MKÖ-Ö’ye ait Uzman Değerlendirme Formu ve MKÖ-Ö Uygulama Formu Ek1 ve Ek 2’de sunulmuştur.

Güvenirlik: 

MKÖ-Ö’nün bütününden ve alt ölçeklerinden elde edilen
puanların toplamına ilişkin Cronbach α iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.

84 maddeden oluşturulmuştur.

Derecelendirme: 
çok uygun (4), uygun (3), üzerinde düşünülmesi gerekli (2) ve testten çıkartılmalı (1)