Matematik İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Masal, E., & Takunyaci, M. (2012). The Turkish adaptation of Mathematics Belief Scale: The validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 64, 123-132.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Masal
Geçerlik: 

Faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değeri .83 olarak bulunmuştur.

34 madde ve 5 alt boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: