Matematik Gelişimi 7 Testi (Progress in Maths 7)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sunturlu, V. N. (2014). Matematik gelişimi 7 testi’nin (Progress ın Maths) 72-101 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Vesile Nilüfer Sunturlu
Geçerlik: 

Matematik Gelişimi 7 Testi’nin uzman görüşlerine ilişkin değerlendirmeler mod, medyan, minimum ve maximum değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. Kapsam geçerliği indeksi değerlerinin hesaplanması sonucunda, maddelere ait kapsam geçerliği oranının 0,71 ile 1,00 arasında değiştiği belirlenmiştir. Kapsam geçerliği oranı 0,99’dan düşük olan sorularda (Soru 5, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 20 ve 21) gerekli 86 düzeltmeler yapılmıştır. Teste ait kapsam geçerliği indeksi oranı 0,90 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Matematik Gelişimi 7 Testi’nde bulunan sorulara ilişkin madde toplam puan korelasyonlarının çoğunluğunun yeterli düzeyde (0,203 ile 0,476 arasında) olduğu ve testin tümü için Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının .72 olduğu
belirlenmiştir.

43 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: