Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yoleri, S. (2010). Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği ifade edici Türkçe formunun oluşturulması ve temel kavramlarla kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Yazar
Geçerlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının ,91 ve Spearman Brown iki yarı test korelasyonunun ,86 olduğu görülmektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin test-tekrar test korelasyonu r= ,99 (p<,001) olarak bulunmuştur.

Bracken Temel Kavram Ölçeği-İfade Edici Formu 10 alt boyut ve 155 maddeden oluşmaktadır.
Renk
Harf/ses
Sayılar/Sayma
Boyut/Karşılaştırma
Şekil
Yön/Konum
Benlik/Sosyal Farkındalık
Doku/Materyal: “Bu çekiç sert, bu havlular … yumuşak”
Miktar: “Bu çocuklar keke sahip, bu kızın keki … daha çok”
Zaman/Sıralama

Derecelendirme: 
(1= doğru, 0= Yanlış, C= Cevap yok
İletişim: