Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tataroğlu, B. ve Erduran, A. (2010). Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 233-250.

Sorumlu Yazar: 
Ayten Erduran
Geçerlik: 

Geçerlilik çalışmasında ise faktör analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Analizler
sonucunda geçerli ve güvenilir (α=0,898) olduğuna karar verilen 22 maddelik ölçek
elde edilmiştir

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizlerinde Guttman Split Half (0,781), Eşit uzunluk SpearmanBrown (Equal-length
Spearman-Brown =0,781) ve Eşit olmayan uzunluk Spearman-Brown(Unequal-length Spearman-
Brown =0,781) katsayıları da incelenmiştir.

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve 0,898 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha değerine ek olarak Split-half yöntemi ile de güvenirlik araştırılmıştır. Bu yöntemde ölçek iki gruba ayrılarak güvenirlik analizi yapılmaktadır. Birinci grup için Alpha değeri 0,850; ikinci grup için ise 0,836 olarak bulunmuştur. Bu değerlere bakılarak her iki grubun güvenirliğinin birbirine yakın ve oldukça yüksek olduğu görülmüştür. İki grup arasındaki ilişki orta düzeyde pozitif yönlü ve doğrusaldır (r = 0,641).

4 alt boyut ve 22 madde
Akıllı Tahtaya Yönelik Olumsuz Tutum Boyutu (9 m): Matematik dersinde akıllı tahta kullanmanın derse hareket getirdiğini düşünüyorum.
Akıllı Tahtaya Yönelik Olumlu Tutum Boyutu (7 m): Akıllı tahta kullanılarak işlenen matematik derslerini daha iyi anlıyorum.
Motivasyonel Etki Boyutu (4 m): Akıllı tahta kullanılarak işlenen matematik derslerinde tahtaya daha çok kalkmak istiyorum
Akıllı Tahtanın Verileri Saklama Özelliği Boyutu (2 m): Akıllı tahtada yapılan her şeyi derse gelmediğim zamanlarda ya da dersten sonra internetten ya da bellek yardımıyla alabilme imkânı bana yarar sağlıyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: