Matematiğe Yönelik Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünay, E. (2012). Bireysel destek eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları ve özyeterlilik algıları üzerindeki etkililiği (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Ebru ÜNAY
Geçerlik: 

Ölçme aracında yer alan maddelerin madde faktör yükü değerlerinin 0,44 ile 0,78 arasında, madde ölçek korelasyon değerlerinin 0,39 ile 0,6 arasında olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Matematiğe yönelik özyeterlilik algısı ölçeğinin birinci alt boyutunun madde faktör yükünün en düşük 0,44 en yüksek 0,78 ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının ise 0,85 olduğu görülmektedir. İkinci alt boyutun madde faktör yükü en düşük 0,64 en yüksek 0,73 ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,74’tür. Üçüncü alt boyutun ise madde faktör yükü en düşük 0,63 en yüksek 0,69 ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,68’dir.

3 alt boyut ve 19 madde
Matematik başarısı algısı:Matematikte iyi olmadığımı düşünüyorum.
Matematik yeterliliği algısı:Kendimi matematik konularını arkadaşlarıma anlatacak kadar yeterli buluyorum.
Kendine güven:Matematikle ilgili sınıf tartışmalarına katılabilirim.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=Evet – 3=hayır)
İletişim: