Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Özyeterlilik Algısı Ölçeğİ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şad, S. N. ve Demir, O. (2015). Sınıf öğretmenleri için bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algısı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İlköğretim Online, 14(2), 489-510. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.00172

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihat Şad
Geçerlik: 

(X2/sd=200,36/100=2,00;p=0,000; RMSEA= 0,063; GIF= 0,91; AGFI= 0,92; SRMR=0,031; CFI=0,97; NFI= 0,95 ve NNFI=0,97)

Güvenirlik: 

13 maddelik tek faktörlü modelin içtutarlılık katsayısı Cronbach Alpha formülüyle α= 0,955 ve Guttman iki-yarı yöntemine
göre 0,923 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek için hesaplanan düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları 0,702 ile 0,851 arasında yüksek değerler vermiştir. Bu verilerden hareketle tek faktörlü bu modelde yer alan 13 madde ile yeterli duyarlılıkta güvenilir ölçmeler yapılabileceği söylenebilir.

Ölçekte toplam iki faktör ve 16 madde yer almaktadır.

Derecelendirme: 
11’li Likert (0= yapamayacağımdan kesinlikle eminim -10=yapabileceğimden kesinlikle eminim)
İletişim: