Matematiğe Yönelik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biber, M. (2012). Duyuşsal özelliklerin probleme dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin matematiksel kazanımlarına etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Mahir BİBER
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır.Bir ölçeğin geçerliliği için erişilebilecek en üst sınır güvenilirlik katsayısının karekökü kadardır.Dolayısıyla ölçeğin geçerliliği 0,97 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır.

4 alt boyut 28 madde
Matematiksel Düşünme Yeteneği(8m):Bankadan çektiğim kredinin aylık faizini hesaplarken
Matematiğe Yönelik Olumsuz Tutum(9m):Matematik ile ilgili bir mantık sorusuyla karşılaştığımda
Matematiksel Becerileri Kullanma(8m):Matematik derslerinin aktif öğrenme yoluyla işlenmesi durumunda
Matematiği Günlük Hayatta Kullanma(3m):Matematiksel düşünme ile ilgili bir bilimsel çalışmayı okuyarak özetlemem istendiğinde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Kaygılanmam – 5= Çok Kaygılanırım)
İletişim: