Matematiğe Yönelik Başarı Duyguları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Takunyacı, M., & Karadağ, B. (2020). Ergenlik Öncesi Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Başarı Duyguları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 6(4), 206-218.

Sorumlu Yazar: 
Buket KARADAĞ
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri ayrı ayrı test edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışması için dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 500 öğrenciden elde edilen veriler üzerinde
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA genellikle ölçek geliştirme ve geçerlik analizlerinde
kullanılmakta veya önceden belirlenmiş bir yapının doğrulanmasını amaçlamaktadır (Bayram, 2010;
Sümer, 2000). Doğrulayıcı faktör analizi, genellikle klasik faktör analizi çalışmalarından sonra
uygulanan bir yöntemdir. Bu tür çalışmalarda araştırmacılar, açımlayıcı faktör analizi çalışmasıyla
belirlemiş oldukları faktör yapılarını doğrulayıcı faktör analizine tabi tutmaktadırlar (Şimşek, 2007).
Ölçek faktör yapısı belli olduğu için sadece doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçekte yer
alacak maddelerin analizinde, madde toplam korelasyonu ve alt-üst grup ortalamaları farkına
(ilişkisiz örneklemler için t testi) dayalı madde analizi teknikleri kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği
için ayırt edici ve yakınsama geçerlik değerleri hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini kestirmek için Cronbach alfa ile iç tutarlılık katsayısı, McDonald’ın  (omega) katsayısı ve Spearman Brown test yarılama korelasyonu değerlerinden yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve madde analizlerinde SPSS
20 paket programı, doğrulayıcı faktör analizi için ise Lisrel 8.7 paket programı kullanılmıştır.

Toplam 48 madde bulunmaktadır. (24+24)
Matematik dersini anlayabildiğim için kendimle gurur duyarım.
Matematik dersinde yanlış bir şey söyleyebilirim korkusuyla hiçbir şey söylememeyi tercih ederim.
Matematik dersine girmeden önce bile, dersi anlamayacağımı biliyorum.
Matematik sınavından önce bildiklerimi bir an evvel göstermeye istekliyim.
Matematik sınavı başladığında kendimi paniklemiş (gergin ve korkmuş) hissederim.
Matematik sınavını yapabiliyor olmaktan mutluyum.

Derecelendirme: 
1) Hiç katılmıyorum, 2) Katılmıyorum, 3) Kararsızım, 4) Katılıyorum, 5) Tamamen katılıyorum
İletişim: