Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktaş, A., ve Katrancı, Y. (2019). Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’ nde sunulan bildiri. İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Katrancı
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda iki faktörden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek alt faktörleri; olumlu inançlar ve olumsuz inançlar şeklinde isimlendirilmişlerdir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin X2/sd oranı 2.26 olarak elde edilmiş ve bu oran ölçeğin mükemmel uyum sergilediğini göstermiştir.

Güvenirlik: 

Birinci grup verilerine göre yapılan güvenirlik analizlerine göre ölçek alt faktörlerine ilişkin güvenirlik katsayıları sırasıyla .85 ve .75 şeklindedir. Ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı ise .85’dir. İkinci grup verilerine göre yapılan güvenirlik analizlerine göre ölçek alt faktörlerine ilişkin güvenirlik katsayıları sırasıyla .85 ve .70 şeklindedir. Ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı ise .84’tür.

Ölçek 16 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Olumlu inançlar (10m): Matematiği anlayarak öğrenebilirim.
Olumsuz inançlar (6m): Matematik zor bir ders, hiç öğrenemem.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
PDF: