Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, M. ve Serçe, H. (2016, Mart). Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(22), 137-160.

Sorumlu Yazar: 
Muhittin Çalışkan
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları sonucunda kapsam ve yapı geçerliği incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri Ölçeği ‘nin güvenirliğini belirlemede Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısının ve iki yarı güvenirliğinin hesaplanmasının en uygun yöntemler olduğuna karar verilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .947’dir. Spearman-Brown iki yarı korelasyon katsayısı değeri ise .940 hesaplanmıştır. Bu değerler Matematiğe Yönelik Duyuşsal Gelişim Özellikleri Ölçeği ’nin kararlı ölçümler yaptığının göstergesi olarak kabul edilebilir.

Derecelendirme: 
Likert Tipi
İletişim: