Manevi Anlam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, R., Sarıkaya, Y. ve Baloğlu, M. (2017). Manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702.

Sorumlu Yazar: 
Rukiye Şahin
Geçerlik: 

MAÖ Türkçe formunun geçerlik çalışması doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiştir.En çok olabilirlik yöntemiyle gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde öncelikle ölçek maddelerine ilişkin t değerleri incelenmiş ve tamamının anlamlı olduğu görülmüştür. Daha sonra maddelerin hata varyansları incelenmiş ve yalnızca dokuzuncu maddenin hata varyansının .90’ın üzerinde olduğu görülmüştür. Böylece hata varyansı .92 olan “Kusurlu ve çoğu zaman dehşet verici olan davranışlarımız, varoluşumuzun özünde hiç bir anlam olmadığını gösteriyor” maddesi ölçekten çıkarılmıştır. Böylece 13 madde ile analiz tekrar edilerek t değerleri ve hata varyansları tekrar incelenmiştir. Maddelere ilişkin t değerlerinin tamamının anlamlı olduğu, hata varyanslarının ise .43-.89 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin bu son şekline ilişkin olarak χ2 (65) = 228.18, (p < .001),χ2/sd = 3.51, NFI = .94, NNFI = .95, CFI = .96, IFI = .96, RMSEA = .07, RMR = .05, SRMR = .05 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerlerle 13 maddeden oluşan
ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini sağladığı değerlendirilmişti

Güvenirlik: 

Ölçek alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa katsayılarının ise .85 ile .97 arasında değiştiği belirtilmiştir (Macdonald, 2000a).

Derecelendirme: 
İletişim: