Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özabacı, N., Körük, S. ve Kara, A. (2018). Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeğinin (EYAÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 235-259.

Sorumlu Yazar: 
Serdar Körük
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: EYAÖ’ne uygulanan açımlayıcı faktör analizi ölçeğin dokuz faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir ve 31 maddelik ölçek oluşturulmuştur.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin tamamı için iç tutarlılık katsayısı .80 olarak bulunurken bu değer alt faktörlerde, bağlılık için .77, yakınlık için .71, tamamlayıcılık için .66, engellenmişlik için .61, çaba için .61, işbirliği için .54, risk için .41 ve uyum beklentisi için .59 olarak belirlenmiştir.

Ölçek 31 madde ve dokuz faktörden oluşmaktadır.
İşlevsellik (6m)
Bağlılık (5m)
Yakınlık (3m)
Tamamlayıcılık (4m)
Engellenmişlik (3m)
Çaba (2m)
İşbirliği (3m)
Risk (3m)
Uyum beklentisi (2m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: