Mamografi Davranış Değişim Süreci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezen, S. (2017). Mamografi Davranış Değişim Süreci Ölçeğinin (MDDSÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Sinem Sezen
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Ölçek orijinali gibi dört alt boyuttan oluşmakta ve toplam varyansın %63’ünü açıklamaktaydı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplamının Cronbach Alfa değeri 0,93 bulunurken, alt boyutların Cronbach Alfa sayısı ise; bilgi edinme paylaşım ve iletişim 0,92; düzenli tarama karalılığı 0,84; sağlık bakım sistemlerinden kaçınma 0,78 ve düzenli taramadavranışı 0,64 olarak hesaplandı.

Ölçeği 22 madde ve dört alt boyuttan oluşmaktadır.
Bilgi edinme, paylaşım ve iletişim (10m): En az bir kişiye daha mamografiden bahsedebilirim
Düzenli tarama kararlılığı (5m): Mamografi çektirirsem kendimi daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum
Sağlık bakım sisteminden kaçınma (3m): : Hasta olduğumda doktora gitmektense kendi kendimi tedavi etmeye çalışırım.
Düzenli tarama davranışı (4m): Mamografi çektirmenin kadın sağlığı açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: