Adölesanlarda Meyve ve Sebze Tüketimi Değişim Süreci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erol, S., Ergün, A., & Kadıoğlu, H. (2016). Adölesanlarda meyve ve sebze tüketimi değişim süreci ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(2), 106-114. http://dx.doi.org/10.17681/hsp.31614

Sorumlu Yazar: 
Saime Erol
Geçerlik: 

Uyum iyiliği değerleri ise CFI = .97; NNFI = .96; GFI = .91; AGFI=.89; SRMR =.057; RMSEA=.072 olarak bulundu.Tüm maddelerin kendi boyutu ile olan faktör yükleri.44 ile .77 arasında bulundu.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada MSTDSÖ Cronbach’s alfadeğeri .91, bilişsel süreçler alt botuyu için .79, davranışsal süreçler alt boyutu için .90 bulundu.

2 alt boyut ve toplamda 19 madde vardır.
Bilişsel Süreçler : “1. Düzenli olarak meyve ve sebze yeseydim, diğerlerine iyi bir örnek olabilirdim.”
Dvranışsal Süreçler : 8. Okulda, bana meyve ve sebze yememi hatırlatan şeyler bulunduruyorum.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: