Değişim İçin Durum Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tufan, D. (2010). Spor eğitimi veren öğrenim kurumlarının değişim ihtiyacının belirlenmesi (Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Dilek TUFAN
Geçerlik: 

Yapılan pilot çalışma sonrasında elde edilen verilerin faktör çözümlemesine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO (KasierMeyer-Olkin) ve Barlett testi uygulanmıştır. Ölçeğin KMO değeri 0,935 bulunmuş ve KMO değerinin 1’e çok çok yakın olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla eldeki veri grubu faktör analizi için yeteri kadar iyidir. Barlett testi sonucu ise 5310,693 (p değeri=0.000 <0.01) olarak hesaplanmıştır. Bu iki test sonucundan elde edilen bulgu faktör analizi yapabilmek için üzerinde çalışılan örneklem büyüklüğünün yeterli ve verilerin ise faktör analizi yapabilmek için uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Tüm sorular bir arada değerlendirildiğinde anketin genel olarak güvenirlik düzeyi 0.896 olarak elde edilmektedir (Cronbach alfa=0.896). Güvenirlik düzeyinin en çok 1 olabileceği düşünüldüğünde elde edilen 0.896 güvenirlik düzeyinin çok yüksek olduğu söylenebilir.

33 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Mevcut Durum(14 m): Öğrenciler kariyer planlama ve gelecek kaygıları konularında okul yönetimi tarafından bilgilendirilir.
Değişim İhtiyacı(12 m): Okulumuzun ulaşmak istediği hedefler sıkça dile getirilir.
Değişim Süreci(5 m): Okulumuzdaki öğrencilerin değişim sürecindeki en önemli rolü, değişim kararlarına katılmak olmalıdır.
Değişimin Sonucu(2 m): Planlı organizasyonel değişimin okulu olumlu yönde etkileyeceğine inanılır

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılıyorum – 5=kesinlikle katılmıyorum)