Malpraktise Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altunkan, H. (2009). Hemşirelik hizmeti sunan sağlık personelinde malpraktis:Konya örneği. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Handan Altunkan
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi ve Varimax Rotasyon yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör yükü değerlerinin 0,268 ile 0,721 arasında olduğu saptanmıştır. Ortak Varyans; ölçekteki her bir değişkenin diğer değişkenlerle paylaştığı varyans miktarını göstermektedir. Bu çalışmada, faktör yük değeri 0,25 ve üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş ve ölçekteki 49 madde bu özelliği taşıdığından, sonuçta 5 boyutlu ve 49 maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. 49 maddenin, 5 boyutta açıkladığı varyans toplam varyansın %52,149‘unu oluşturmaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçekteki maddelerin korelasyon puanlarının 0,25‘ten büyük olduğu tespit edilmiştir. Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,954 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0,954 olması nedeniyle mükemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.

Ölçek 49 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları (18 madde)
İlacı doğru hastaya yaptığımdan emin olurum.
Hastane Enfeksiyonları (12 madde)
Çalıştığım serviste kirli malzemelerin uygun kutu ve torbalara atılmasına dikkat ederim.
Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği (9 madde)
Hastanın aldığı çıkardığı sıvı miktarının takibini yaparım.
Düşmeler (5 madde)
Hasta nakillerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlarım.
İletişim (5 madde)
Sözlü/telefon ile aldığım doktor istemini hemen hemşire gözlem formuna kaydederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç – 5=herzaman)
İletişim: