KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, A., ve Siyez, D. M. (2010). KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği: Geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 110-125.

Geçerlik: 

KASİ EEÖ Ergen Formu’nun yapı geçerliğine ilişkin çalışmalarda da çocuk formu için uygulanan yöntem ve işlem basamakları tekrar edilmiştir. KA-Sİ EEÖ Ergen Formu’nun açıklayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen iki faktörlü
yapısını test etmek için DFA yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Çocuk formunun güvenirliği ile ilgili olarak iç tutarlık katsayıları ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Çocuk formunun iç tutarlılığını gösteren Cronbach Alfa katsayısı, ölçeğin tümü için .84, .duygusal empati için .79 ve bilişsel empati alt boyutu için ise .72
bulunmuştur.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=bana hiç uygun değil-4=bana tamamen uygun)
İletişim: