Dürüstlük Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Sarmusak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

AFA’ya ek olarak, SeEÖ’nden elde edilen puanların ne derece güvenilir
olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa
63
iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıĢtır. Sevgi Eğilim Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi
,7319’dur.

Ölçekte toplam 9 madde bulunmaktadır.
1. Sınavlarda kopya çekerim.
2. Babamın cüzdanından gizlice para alırım.
3. Parkta oynamak istiyorsam ama babamın
da izin vermeyeceğini biliyorsam aileme
ders uzadı derim yine de parka giderim.
4. Oynadığım oyunlarda (saklambaç, satranç,
bilgisayar oyunu vb.) kazanmak için hile
yaparım.
5. Okula gitmemek için hasta numarası
yaparım
6. Ödevlerimi yapmadığım zaman “yırtıldı,
kayboldu” gibi bahaneler uydururum.
7. Karnemde kötü not varsa, karnemi
görmeyen kişilere notlarımı yüksek
söylerim
8. Bir dersten yanlışlıkla karneme yüksek not
yazılırsa durumu öğretmene söylerim.
9. Ödevimi yapmamışsam öğretmene
mazeret uydururum

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiçbir zaman – 4=çoğu zaman