Dayanışma Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Sarmusak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

AFA’ya ek olarak, DaEÖ’nden elde edilen puanların ne derece güvenilir
olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa
iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıĢtır. DayanıĢma Eğilim Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi
,8344’tür.

Ölçekte 12 madde bulunmaktadır.
1. Doğal afetlerde yardım toplayan kuruluşlara bağış
yaparım.
2. Sorunu olan arkadaşlarımın sorunlarını dinler ve
onlara destek olurum
3. Arkadaşım ders defterini unutmuşsa ona yazmasını
için kâğıt veririm.
4. Şehit aileleri için ilgili vakıflara bağış yapmak
isterim
5. Yemeği olmayan arkadaşımla yemeğimi paylaşırım
6. Almak istediği şey için parası yetmeyen arkadaşıma
para veririm.
7. Otobüse binerken zorlanan engelli ya da yaşlılara
yardım ederim.
8. Zor durumda olan insanlara yardım etmek isterim.
9. Para kazandığım zaman fakirlere yardım etmek
isterim
10. Hastalanmış bir arkadaşımın durumunu öğretmene
bildiririm.
11. Başka ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlara yardım
etmek isterim
12. Yardım kuruluşlarında görev almak isterim.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiçbir zaman – 4=çoğu zaman