Maggıe Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dağhan, G., ve Akkoyunlu, B. (2011). Maggie Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanterinin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 117-126.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Dağhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 59 madde
Görsel Öğrenme Stili (21) :
İşitsel Öğrenme Stili (19) :
Kinestetik (Hareketli) Öğrenme Stili (19) :

Derecelendirme: 
3’lü Likert tipindedir (1= hiç katılmıyorum – 3= tamamen katılıyorum).
İletişim: