Grasha-Riechmann Öğrenme Stili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Vural, L. (2013). Grasha-Riechmann Öğrenme Stili Ölçeğinin yapı geçerliliği çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 481-496.

Sorumlu Yazar: 
Levent Vural
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin bulgular; x2/d= 2.37, RMSEA= .08, SRMR= .09, GFI= .72, AGFI= .67, AIC= 1346,20, CAIC=1675,33 şeklindedir. Ölçekteki 32 maddelik yapının faktör yüklerinin .343 ile .776 arasında değiştiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa değeri .81’dir.

Toplam 32 madde 6 alt boyut
Bağımsız Öğrenme Stili (5 m):
Bağımlı Öğrenme Stili (6 m):
İşbirlikli Öğrenme Stili (4 m):
Yarışmacı Öğrenme Stili (7 m):
Katılımcı Öğrenme Stili (4 m):
Kaçınan Öğrenme Stili (6 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: