Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, H. ve Yalçınkaya, İ. (2018). Ortaokul Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(14), 1-18. DOI: 10.16991/INESJOURNAL.1501

Sorumlu Yazar: 
Hilmi Karaca
Geçerlik: 

Ölçek verilerinin KMO testi değeri ,949 ve Bartlett testi 9556,76 (p<0,05) olarak bulunmuştur. Elde edilen 28 maddelik CTÖ dört faktörden oluşmaktadır. Uyum indeksleri χ2/df=1,83 ; GFI= ,88 ; AGFI= ,86 ; NFI= ,95 ; NNFI= ,97 ; CFI= ,98 ; RMSEA= ,05 ; SRMR= ,049 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonrası maddelerin faktörlere göre yük değerleri ,365 ile ,794 arasında değişmektedir. Maddelerin yük değerlerinin istenilen seviyelerde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Analizler sonucu ulaşılan 28 maddelik CTÖ’nün son hali için yapılan güvenirlik analizinde ise cronbach alpha değeri ,90 olarak bulunmuştur. Ölçek boyutları için ayrı ayrı yapılan güvenirlik analizinde cronbach alpha değerleri birinci boyutta ,88, ikinci boyutta ,88, üçüncü boyutta ,72 ve dördüncü boyutta ,66 olarak elde edilmiştir. Ulaşılan bu değerler istenilen seviyede olduğu görülmüştür.

28 madde ve 4 alt boyut
İlgi Boyutu (11m): Günlük hayatta karşılaştığım problem durumlarını cebir ifadeleri kullanarak ifade etmeyi severim.
Davranış Boyutu (9m): Cebir alanına ait konulara çalışmakproblem çözme yeteneğimi arttırır.
Duyuşsal Boyut (5 m): Cebirsel ifadeleri bilmek veya bilmemek çok önemli değildir.
Kaygı Boyutu (3 m): Cebir sorularını çözememek beni korkutmaz.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: