Liderlik Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akan, D., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2014). Okul müdürleri Liderlik Stilleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 392-415. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.28743

Sorumlu Yazar: 
Durdağı Akan
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin bulguların ortaya çıkarılması için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Veri yapısının açımlayıcı faktör analizine uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla KMO ve Barlet Küreselli Testi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulguların ortaya çıkarılması amacıyla ise Cronbach-Alfa, Spearman-Brown iç tutarlık katsayıları ve test tekrar test güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Liderlik Stilleri Ölçeği’nin iç tutarlık güvenirlik katsayısını bulmak için ölçeğin her bir faktörünün cronbach-alfa güvenirlik katsayısı, Spearman-Brown korelasyon katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle belirlenen korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Dönüşümcü liderlik Cronbach’s-Alfa katsayısı 0,96, Spearman-Brown korelasyon katsayısı 0,95, test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,92 sürdürümcü liderlik Cronbach’s-Alfa katsayısı 0,85, Spearman-Brown korelasyon katsayısı 0,81, test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,79 , serbest bırakıcı liderlik Cronbach’s-Alfa katsayısı 0,82, SpearmanBrown korelasyon katsayısı 0,77, test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. Özdamar (1997)’e göre cronbach-alfa değeri 0,80 ile 1,00 arasında ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Bu durumda ölçeğin güvenirlik katsayılarının kabul edilen sınırlar içerisinde olduğu söylenebilir.

3 alt boyut ve 35 madde
Dönüşümcü Liderlik (20 m): Davranışları ile bize rehberlik eder.
Serbest Bırakıcı Liderlik (8 m): Okul içinde çok fazla görünmez.
Sürdürümcü Liderlik (7 m): Sadece işler yolunda gitmediğinde müdahalede bulunur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: