Denetim Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balcı, S. (2012). Öğretmenlerin eğitim müfettişlerinin denetim stillerine ilişkin algıları ile güven düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Sorumlu Yazar: 
Suphi BALCI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert (1 – Hiçbir Zaman, 2 – Nadiren, 3 – Bazen, 4 – Sık sık, 5 – Her zaman)
İletişim: