Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği (LAAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sevim, S.A.(2014). Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences , 27(4), 291-300. doı:10.5350/DAJPN2014270402

Sorumlu Yazar: 
Seher A. Sevim
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. İlk modelde maddelerin uyum iyiliği değerleri kabul edilen değerlerin altında olduğu için üç madde (13, 16, 25 numaralı maddeler) atıldıktan sonra revize edilmiş modelin uyum iyiliği değerleri RMSEA=0.068, CFI=0.90, IFI=0.90, SRMR=0.099, GFI=0.84, AGFI=0.81, χ2 =569.53 (SD=269, p<0.001) olarak hesaplanmıştır. Değerler ideal uyuma işaret etmemekle beraber RMSEA dışındakiler kabul sınırlarındadır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre üç madde atıldıktan sonra ölçeğin dört faktörlü yapısı Türk örnekleminde de doğrulanmıştır. Ölçeğin ana baba sürümünün ölçüt bağıntılı geçerliği değişik ölçme araçlarından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Anne babaların çocuklarının problem davranışlarıyla başa çıkmada hangi yolları, ne sıklıkla kullandıklarını belirlemek amacıyla geliştirilen PDBÇÖ (26), BDE (24) ve ARGBÖ (27) kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 5’de gösterilmektedir. Ana baba sürümünün davranış denetimi boyutu ile problem davranışla başa çıkma ölçeği arasındaki ilişki r=0.240 (p<0.05), psikolojik kontrol boyutu ile problem davranışla başa çıkma ölçeği arasındaki ilişki r=0.377 (p<0.01) bulunmuştur. Başka bir deyişle çocuklarına davranışsal denetim uygulayan ana babalar gençlerin problemli davranışlarıyla başa çıktıklarını belirtmişlerdir. Ana baba sürümünün duyarlık boyutu ile anne babanın rehberlik ihtiyaçları arasındaki ilişki ise r=-0.282 ters yönde ve 0.05 düzeyinde anlamlıdır. Bu da şu anlama gelmektedir ki, anne baba çocuklarına özen ve sevgi ifade eden davranışlar sergiledikçe, rehberlik gereksinimi azalmaktadır.

Güvenirlik: 

Ana baba sürümünün de güvenirliğini belirlemek amacıyla iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Duyarlık 0.75, davranışsal denetim 0.66, psikolojik kontrol 0.82 ve özerklik desteği 0.63 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: