Ana Babaya Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kapçı, E .G. ve Küçüker, S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin
değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. (17)4, 286-295.

Sorumlu Yazar: 
Emine Gül Kapçı
Geçerlik: 

ABBÖ’nin anne ve baba formları için tüm ölçek puan ortalamaları sırasıyla 51.44 (SS=10.93;
n=441) ve 49.12 (SS=12.03; n=440) ve iki form
arasındaki korelasyon .59 (p<.0001) olarak bulunmuştur. Bağımlı gruplar için t-testi sonuçları,
ABBÖ-Anne ve Baba formu ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermiştir; t(439)-
=4.54; p<.0001.

Güvenirlik: 

ABBÖ’nin güvenilirliği iç tutarlılık, iki-yarı
ve test-tekrar test istatistikleriyle hesaplanmıştır.
Anne formu için Cronbach alfa değeri .87, Baba
Formu için .89 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut ve 25 madde
İlgi (12 m): Yumuşak ve arkadaşça konuşma
Kontrol/Aşırı Koruma (13 m): Bağımlı olduğu duygusunu verme

Derecelendirme: 
4’lü likert-tipi derecelendirme (tamamen böyleydi=3 – hiç böyle değildi=0)
İletişim: