Babalık Rolü Algı Ölçeği (BRAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzucu, Y. (1999). Babalarıyla çatışma düzeyi yüksek ve düşük olan ergenlerin ve babalarının babalık rolüne ilişkin algılarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yaşar Kuzucu
Geçerlik: 

Kamil Kozan (1983) tarafından geliştirilen sosyal beğenirlik ölçeği araştırmacı tarafından BRAÖ’nün sosyal beğenirlikten ne kadar etkilendiğini araştırmak için kullanılmıştır. Gçerlili çalışması için seçilen 30 kişilik baba grubuna açık uçlu soru sorduktan sonra verilen BRAÖ ile birlikte sosyal beğenirlik ölçeği de verilmiştir. Babaların kendilerini beğenirliği olan davranışlar içinde görme ve gösterme eğilimleri ölçülerek BRAÖ’nün geçerliğine bakılmıştır. 30 kişiye uygulandıktan sonra elde edilen korelasyon değeri r= 0.30 bulunmuştur. Bu da .05 düzeyinde anlamsız olduğu için ölçeğin geçerliğine kanıt olarak düşünülebilir. Ayrıca bu sonuç, BRAÖ’nün sosyal beğenirlik faktöründen etkilenmediğini gösterir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine, test-tekrar yöntemiyle bakılmıştır. Güvenirlik çalışması için 30 baba belirlenmiş ve bu babalara ölçeğin son formu uygulanmıştır. İlk uygulamanın yapıldığı tarihten 4 hafta sonra ikinci bir uygulama yapılmıştır. Bu iki ölçüm arasında elde edilen puanlar arasındaki ilişkiye, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ile bakılmıştır. Sonuçta, r=0,60 (P<.05) düzeyinde ve manidar bir ilişkinin söz konusu olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik çalışması olarak, ayrıca ölçeğin iç tutarlığına bakılmış ve Cronbach Alfa Katsayısı .75 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uygun değil – 5= tamamen uygun)