Leicester Öksürük Anketi (LCQ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akis Gönen, N. (2014). Leıcester öksürük anketi (Leıcester cough questıonnaıre) (LCQ) türkçe geçerlilik ve güvenilirliği (Tıpta uzmanlık tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Nazmiye Akis Gönen
Geçerlik: 

Daha önce Türkçe geçerliliği belirlenmiş olan SF-36 ve WHOQOL-BREF-TR ile karşılaştırma yöntemi kullanıldı. LÖA ile SF-36 ve WHOQOL-BREF-TR arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplandı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Güvenirlik: 

Elde edilen sonuçlar pearson korelasyon testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.Alfa katsayısı güvenilirlik katsayısı olmayıp güvenilirliğin bu değerden daha fazla olabileceğini gösterir. Çalışmamızda Cronbach alfa katsayısı > 0,6 anlamlı olarak kabul edildi.

Derecelendirme: